Senior British League, Premier, Halton - johnupham