Senior British League, Premier div, BATTS - johnupham